Kluziště Chebské Vánoce 2023

Kluziště

V provozu od 2. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Mimořádná informace:

Provozní doba kluziště a půjčovny bruslí z důvodu programu dne:

5.12.2023

14:00-15:30

17:00-19:00Kluziště:

v provozu 2. 12. 2023 – 2. 1. 2024

po–pá 14:00–16:00, 17:30–19:00

so–ne 10:00–12:30, 14:00–16:00, 17:30–20:00 

24.12. 10:00 - 15:00 (úprava ledové plochy dle potřeby)

25. - 26. 12. 10:00-12:30, 14:00-16:00, 17:30-19:00

27. - 29.12.  14:00-16:00, 17:30-19:00

30.12.   10:00-12:30, 14:00-16:00, 17:30-19:00

31. 12. 10:00-12:30, 14:00-16:00

1.1. - 2.1. 2024 14:00-16:00, 17:30-19:00.

Provoz kluziště závisí na klimatických podmínkách.

Kluziště uzavřeno v době konání programu na ledové ploše.PŮJČOVNA BRUSLÍ CENÍK SLUŽEB:

Uvedené ceny včetně 21% DPH

Vrátná záloha za 1 pár bruslí 200,- Kč

Brusle děti 1 pár 50,- Kč

Brusle dospělí 1 pár 70,- Kč

Brusle školy, školky 1 pár 20,- Kč

 

Půjčovní řád

1 Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem Půjčovní smlouvy a řídí se podle tohoto půjčovního řádu. Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

2 Smluvní podmínky

2.1 Věc se pronajímá osobám na základě předložení OP nebo jiného průkazu totožnosti (pas, řidičský průkaz apod. – průkaz pojištěnce), provedením hotovostní platby za půjčovné.

2.2 Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem věci bez udání důvodů.

2.3 Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem (tj. na dobu volného bruslení veřejnosti v daném dni).

2.4 Pronajímatel je povinen seznámit nájemce se základními pravidly užívání sportovního vybavení, pokud tato pravidla nejsou obecně známa. Nájemce se zavazuje užívat sportovní vybavení řádně v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit věc před poškozením, zničením nebo ztrátou. Nájemce není oprávněn přenechat věc k užívání jiné osobě.

2.5 Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím technickým stavem.

2.6 Půjčovné je stanoveno podle platného ceníku, který je k dispozici u obsluhy a zároveň umístěn na viditelném místě půjčovny bruslí.

2.7 Na zapůjčené věci je vybírána kauce, která je vratná při navrácení zapůjčeného vybavení. Kauce je vybírána ve smluvní výši dle aktuálního ceníku.

2.8 V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 605,- Kč.

2.9 Při vráceni věci před dohodnutou dobou se nájemné nevrací.

2.10 Nájemce je povinen věc vrátit ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

2.11 Dojde-li k poškození, zničení nebo ztrátě, je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce je nahradit škodu, která se řídí příslušným ustanoveními občanského zákoníku.

2.12 V případě, že bude na zapůjčeném sportovním vybavení nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude známa přesná částka opravy poškozené části věci nebo jeho příslušenství.

2.13 Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé užíváním věci.

2.14 Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

2.15 Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy, včetně provozního řádu mobilní ledové plochy.

3 Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat je třetím osobám. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR

 

Provozní řád Mobilní ledové plochy (dále pouze MLP) v Chebu platný od 01.12.2023

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků MLP na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, jejíž vlastníkem a provozovatelem je společnost CHETES s.r.o. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

I. Vstup do prostoru MLP

- vstup do prostoru MLP je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu

- provoz MLP je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro různé společenské akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována prostřednictvím informačních tabulích na MLP, tiskem, na plakátech, popřípadě prostřednictvím sociálních sítí (FB), nebo na internetových stránkách KC Svoboda a města Cheb www.cheb.cz

- dětem mladším 10 let do prostor MLP je samostatný vstup zakázán. Mimo dobu bruslení pro děti je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby

- návštěvníci MLP jsou povinni se podřídit pokynům pořadatelů

- V objektech MLP je zakázáno kouřit.

II. Provozní pokyny

- každý návštěvník je povinen šetřit zařízení MLP

- návštěvníci veřejného bruslení případně sportovních a kulturních akcí musí ukázněně postupovat na svá místa a opouštět je neprodleně po ukončení programu, akcí, doby veřejného bruslení

- uživatelé i návštěvníci MLP jsou povinni dodržovat pořádek v prostorách MLP a pokyny provozovatele - přísně se zakazuje házení předmětů na ledovou plochu MLP

- vodění psů nebo jiných zvířat do prostoru MLP není povoleno.

- první pomoc se poskytuje v označeném prostoru MLP – objekt půjčovny bruslí a technického zázemí

- doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášení ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ledovou plochu, převléct se a opustit MLP

- v době bruslení se zakazuje vstupovat na ledovou plochu bez bruslí

- nalezené předměty odevzdávají v objektu půjčovny bruslí a technického zázemí u správce, který zajistí jejich uschování.

- za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou odpovědnost

- použití ochranných pomůcek (chrániče loktů, kolen, helma) je výslovně na osobním zvážení uživatelů MLP (bruslících)

- ve všech prostorách MLP je přísný zákaz kouřeníIII. Vyloučení ze vstupu do prostor MLP ze vstupu do MLP se vylučují osoby:

- které jsou opilé nebo podnapilé

- které prokazatelně ruší pořádek nebo se nesportovně chovají

- které ohrožují bezpečnost návštěvníků MLP a majetek spol. CHETES s.r.o.

- které porušují zákaz kouření na MLP

- které ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků

- které ničí či neoprávněně manipulují s tech. zařízením a vybavením MLP

IV. Všeobecné pokyny

- na osoby, které poškozují zařízení MLP nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni upozornit provozovatele, kteří v případě potřeby přivolají Městskou policii nebo Policii ČR

- tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky MLP., nabývá platnosti dnem vyhlášení a slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků MLP v Chebu

Provozovatel: CHETES s.r.o., Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb, IČ:25208845 Tel.: 354 400 751, www.chetes.cz

kontaktní osoba: Ing. Michal Polák, tel.: +420 725 557 238, e-mail: polak@chetes.cz