Informace

Kontakty

KC SVOBODA

www.kcsvoboda.cz

Stánkový prodej

Jan Lichnovský

tel.: +420 777 244 709

 

Provozní řád vánočních trhů 2023

na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu

Čl – 1. Organizátor

 1. Provozní řád městských trhů vymezuje podmínky prodeje a stanovuje provozní dobu. 
 2. Organizátor městských trhů je město Cheb prostřednictvím pověřené příspěvkové organizace Západočeského divadla v Chebu, který má v souvislosti s výkonem správy a organizace městského tržiště právo rozhodnout o umístění a rozmístění prodejců na městských trzích a jejich vnitřní organizaci apod. 

Čl – 2. Podmínky prodeje

 1. Na městských trzích mohou prodávat zboží fyzické osoby (starší 18 let) a právnické osoby oprávněné k jeho prodeji podle zvláštních předpisů za dodržení platných právních předpisů.
 2. Prodávající fyzické a právnické osoby (dále jen prodávající) jsou povinny označit stánek na vhodném a viditelném místě obchodním jménem a identifikačním číslem, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (stánku).
 3. Městských trhů se smí účastnit pouze prodejce, který byl vybrán a se kterým byla uzavřena smlouva o výpůjčce nebo pronájmu stánku.

Čl – 3. Provozní doba

    1. Je stanovena pondělí - pátek od 12:00 do 19:00 hodin, sobota a neděle od 12:00 do 20:00 hodin, 24. 12. od 11.00 do 15.00. Výjimečně může být správcem tržiště po dohodě s prodávajícím změněna.

Čl – 4. Zásobování

 1. Zásobování vozidly lze provádět pouze v následujících časových termínech: v dopoledních hodinách od 6,00 do 11,00 hodin a pouze z veřejné komunikace a parkovacích míst. Po 11:00 hodině jsou nájemci povinni zaparkovat vozidla na místě k tomu určené. Je zakázán vjezd na náměstí, ve výjimečném případě pouze po dohodě se správcem tržiště.

Čl 5 – Používání atrakcí a zařízení

 1. Používání atrakcí a zařízení trhů je v souladu s pravidly BOZP a PO. Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovené řády a řídit se popisy vydanými zákonem ČR.
 2. Návštěvníci trhů používají zařízení a atrakce na vlastní nebezpečí.
 3. Návštěvníci v případě nenadálé situace jsou povinni dodržovat instrukce Integrovaného Záchranného Sytému. A v součinnosti se správcem trhů a ochrany zařízení a objektu.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla, která jsou stanovena vývěsnými cedulemi.
 5. Návštěvníci jsou povinni nevnášet životu nebezpečné předměty.
 6. V případě škodní události je zodpovědný pouze účastník této události. Tímto se nevztahuje škoda na správce trhu.